اطلاعات فردی
وضعیت تحصیلی
نوع استخدام
وضعیت تاهل
میزان آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار ها
مدارک آموزش و پروش و ضمن خدمت
تجارب شغلی